Všeobecné obchodní podmínky

společnosti SLT components spol. s r.o., IČO: 04599357

se sídlem: V Loučkách 276, 530 02 Mikulovice

dle ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o.z.“)   

 

 

1     Rozsah a platnost Všeobecných obchodních podmínek  

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemné smluvní vztahy při dodávkách zboží (dále jen „zboží“) vznikající na základě kupních smluv (dále jen „Smlouva“) mezi společností SLT components spol. s r.o., IČO: 04599357 se sídlem V Loučkách 276, 530 02 Mikulovice, zapsané u Krajského soudu v Hradci Králové pod spis. zn. C 36195 (dále také jen „prodávající“) a druhou smluvní stranou coby příjemcem zboží (dále jen „kupující“), který není spotřebitelem. Tyto VOP se uzavřením Smlouvy stávají její nedílnou součástí, pokud nebude mezi smluvními stranami výslovně písemně ujednáno jinak.  1.2 Jednotlivá ustanovení Smlouvy se použijí na sjednané obchodní případy mezi prodávajícím a kupujícím přednostně před těmito VOP. Má –li Smlouva rámcový charakter odkazující na tyto VOP upravující podmínky či určité smluvní meze pro dílčí smlouvy sjednávané na jejím základě, platí, že prodávající i kupující považují tyto VOP za nedílnou součást každé dílčí smlouvy uzavírané na základě rámcové smlouvy. 1.3 Právní vztahy a případné spory vznikající ze Smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem. Smluvním jazykem je jazyk český, který má přednost před jinou jazykovou verzí.

 
2     Nabídka, cena a uzavření Smlouvy   

 1. Ceny uvedené v katalozích vydávaných prodávajícím, jakož i informace ústní, telefonické či informace získané prostřednictvím internetu vztahující se k cenám zboží, jsou ceny nezávazné mající informativní charakter a tyto nejsou považovány za návrh na uzavření kupní smlouvy.
 2. Prodávající je oprávněn bez písemného oznámení měnit nabídku zboží i ceny.
 3. Prodávající neodpovídá za případné chybné údaje uvedené v katalogu, na internetu, v časopise nebo propagačním materiálu.
 4. Ceny uvedené v nabídkách zasílaných prodávajícím jsou smluvními cenami a doba jejich platnosti je 30 pracovních dnů od data jejího vystavení, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Nabídky jsou indikativní a nejsou považovány za návrh na uzavření kupní smlouvy.
 5. Není-li kupujícímu zaslána nabídka dle odst. 2.4 těchto VOP, je cena zboží stanovena jako smluvní na základě ceníku prodávajícího platného v den objednání zboží kupujícím. Cena je sjednána přijetím takto stanovených cen formou cenového odkazu v objednávce kupujícího. Za den objednání zboží se považuje den doručení objednávky prodávajícímu v souladu s těmito VOP, není-li určeno jinak.
 6. K ceně zboží bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši. Cena zboží nezahrnuje náklady na balení, přepravu, dobírku ani pojištění, není-li určeno jinak. Není-li cena přepravy ve Smlouvě určena, platí, že nebyla sjednána. Cena za uskutečněnou přepravu je účtována samostatně dle tarifu poštovních či dopravních služeb, pokud není určeno jinak.
 7. Smlouva je uzavřena teprve splněním obou následujících podmínek: 1) kupující doručí prodávajícímu svou objednávku zboží v jedné z následujících forem: (i) telefonicky, (ii) faxem, (iii) poštou, (iv) e-mailem na kteroukoliv adresu, [email protected] nebo [email protected] nebo 
 8. [email protected] (v) prostřednictvím internetového formuláře na www.sltcomponents.com nebo (vi) písemně předanou osobně v provozovně prodávajícího, a to dle volby kupujícího (dále jen „objednávka“); a 2) prodávající výslovně akceptuje objednávku kupujícího způsobem dle odst. 2.9 těchto VOP.  Kontaktní údaje prodávajícího jsou pro jednotlivé formy objednávek uvedeny na internetových stránkách prodávajícího www.sltcomponents.com . V objednávce kupující uvede svou kontaktní e-mailovou adresu pro zaslání potvrzení objednávky.
 9. Kupující doručením objednávky prodávajícímu potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění platném v době doručení objednávky prodávajícímu, VOP akceptuje a bude je dodržovat.
 10. Smlouva je uzavřena, jakmile prodávající doručí kupujícímu e-mailem, faxem nebo písemně akceptaci objednávky, přičemž spolu s akceptací potvrdí rovněž druh a množství objednaného zboží, jeho celkovou kupní cenu a uvede předpokládaný termín možné expedice zboží, tedy vyzvednutí zboží při osobním odběru nebo datum předání zboží přepravci, je-li sjednána přeprava. Samotná nečinnost prodávajícího neznamená akceptaci objednávky. Jestliže prodávající akceptuje objednávku kupujícího, ale s dodatky, výhradami, omezeními a/nebo jinými změnami, je kupující povinen svůj nesouhlas s takovými změnami uplatnit na adrese [email protected] nebo [email protected] nebo [email protected]  do jednoho pracovního dne ode dne doručení prodávajícím navržených změn. Pokud tak kupující neučiní, považuje prodávající změny kupujícím za odsouhlasené a Smlouvu za uzavřenou. Vyjádří-li kupující vůči změnám výhrady, jedná se o podnět k dalšímu jednání o obsahu Smlouvy dle odst. 2.11 těchto VOP.
 11. Předtím než prodávající potvrdí objednávku kupujícího dle odst. 2.9 těchto VOP, je kupující oprávněn oznámit prodávajícímu písemně změnu nebo zrušení objednávky na adrese [email protected] nebo [email protected] nebo [email protected] což se prodávající zavazuje akceptovat pouze v případě, že do té doby již nevystavil na původně objednané zboží daňový doklad (fakturu). Ke zrušení objednávky již potvrzené prodávajícím může dojít na základě oboustranné dohody prodávajícího a kupujícího.
 12. Navržení změn, dodatků či odchylek kupujícím vůči objednávce potvrzené prodávajícím považuje prodávající za podnět k dalšímu jednání o obsahu Smlouvy. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné neuzavření Smlouvy ve smyslu změn kupujícího. Uzavřenou Smlouvu včetně sjednané kupní ceny lze měnit pouze na základě dohody stran nebo ze zákonných důvodů.
 13. Za případné chyby při přenosu dat nenese prodávající odpovědnost.
 14. Chybně objednané zboží je nevratné.
 15. Prodávající se prodejem zboží nezavazuje k jeho instalaci, montáži, zabudování či poskytnutí jiných obdobných služeb, pokud není dohodnuto jinak. Ohledně montáže stanoví smluvní strany bližší podmínky v potvrzené objednávce.

  
3     Dodací podmínky   

 1. Termín dodání zboží je uveden na potvrzené objednávce.
 2. Okamžik dodání zboží na území České republiky je stanoven dodací doložkou INCOTERMS obsaženou v objednávce potvrzené prodávajícím, jinak se za okamžik dodání zboží považuje: (i) v případě přepravy zboží:  a) kupujícímu - podnikateli předání zboží prvnímu přepravci k přepravě,  (ii)  okamžik, kdy si kupující převzal zboží v sídle nebo provozovně prodávajícího nebo  
 3. (iii) okamžik, kdy bylo kupujícímu převzetí zboží prodávajícím umožněno a včas oznámeno.
 4. Okamžik dodání zboží mimo území České republiky je stanoven dodací doložkou INCOTERMS obsaženou v objednávce kupujícího potvrzené prodávajícím. V případě nesjednání dodací doložky INCOTERMS se postupuje dle odst. 3.2 těchto VOP.
 5. V případě přepravy zboží je kupující povinen před písemným potvrzením převzetí tohoto zboží zkontrolovat, zda údaje uvedené na přepravním listu souhlasí s objednávkou. Pokud údaje na přepravním listu nesouhlasí se skutečností dle Smlouvy, je porušen či jinak znehodnocen originální obal, je kupující povinen tuto skutečnost uvést na přepravní list přepravce a sepsat s ním zápis o škodě, případně zboží odmítnout jako celek, následně pak bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat písemně prodávajícího.
 6. Přebírá-li si zboží od přepravce kupující - fyzická osoba, potvrzuje jeho převzetí svým podpisem na dodacím listu, který obsahuje mimo jiné jeho jméno, příjmení, číslo občanského průkazu (popř. jiného dokladu totožnosti), případně další identifikační údaje. V případě kupujícího právnické osoby potvrzuje kupující převzetí zboží na dodacím listu uvedením obchodní firmy, sídla, IČO a jména a příjmení osoby oprávněné zboží převzít, která dodací list podepíše.
 7. Kupující je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Odmítne-li kupující převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady s daným obchodním případem spojené. Tím není dotčeno právo na náhradu majetkové a nemajetkové újmy prodávajícího.
 8. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje v případech, kdy je dodávka zpožděna z důvodů nepředvídatelných událostí (např. vyšší moci). Za prodlení dodávky v důsledku živelních pohrom, v důsledku neočekávaných zdržení při celním řízení, výpadku výroby, transportních škod, stávek, přerušení provozu, prodlení při dodávce surovin a materiálu či vyšší moci, nenese prodávající odpovědnost. Takové okolnosti nebudou k tíži prodávajícího ani tehdy, když už se v prodlení nachází. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u dodavatelů prodávajícího nebo jejich subdodavatelů.
 9. Aby byla dodací lhůta dodržena, vyžaduje se, aby kupující včas doručil veškeré dokumenty, nezbytné souhlasy a oprávnění, na nichž se v potvrzené objednávce smluvní strany domluví, a aby dodržel sjednané platební podmínky. O dobu prodlení kupujícího se posouvá lhůta pro dodání zboží.
 10. Prodávající splní dodávku zboží ve sjednaném termínu, odevzdá-li kupujícímu zboží poslední den sjednané dodací lhůty.
 11. Má-li kupující u prodávajícího nevyrovnané splatné peněžité či nepeněžité dluhy, je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky zboží až do úplného vyrovnání dluhů kupujícím, a to i v případě již dříve potvrzených objednávek prodávajícím. Po tuto dobu není prodávající v prodlení s plněním svých závazků vůči kupujícímu. O dobu prodlení kupujícího s placením kupní ceny se termín dodání pozastavených dodávek zboží prodlužuje.
 12. Dodá-li prodávající kupujícímu větší množství zboží, než kolik je povinen dodat, je kupující oprávněn přijetí přebytečného zboží při jeho převzetí odepřít. Neučiní-li tak při převzetí zboží, tedy neuvede-li to písemně v dodacím listu či jiném dokladu, platí, že kupující přebytečné množství zboží přijal a je povinen za něj zaplatit kupní cenu určenou z jednotkové ceny zboží sjednané ve Smlouvě nebo uvedené v aktuálním ceníku prodávajícího ke dni doručení zboží kupujícímu.
 13. Dojde-li ke změně objednávky kupujícím ve smyslu odst. 2.10 těchto VOP, prodlouží se dodací lhůta o dobu nutnou k implementaci nových výrobních podmínek.   

 
4     Balení zboží   

 1. Pokud kupující v objednávce nepopíše zvláštní způsob balení, je zboží baleno obvyklým způsobem pro daný typ výrobku, dané množství a případně dojednaný způsob přepravy. Pokud neexistují zvyklosti, zabalí prodávající zboží způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu., v takovém případě zvolí prodávající pro něj ekonomicky nejvýhodnější způsob balení i typ zásilky.   


5     Platební podmínky  přechod vlastnictví a nebezpečí škody na věci  

 1. Kupující je oprávněn zvolit si v objednávce následující způsob úhrady kupní ceny: a) Platbu v hotovosti při dodání zboží v okamžiku dodání zboží, nepřesáhne-li kupní cena výši limitu pro hotovostní platby dle zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb. Nad stanovený limit je povinen uhradit kupující kupní cenu bezhotovostně způsobem dle písm. b), nebo b) Platbu bankovním převodem před dodáním zboží na účet prodávajícího na základě zálohové faktury, nebo c) Platbu na dobírku při dodání zboží přepravcem (hotovost přebírá přepravce), nepřesáhne-li kupní cena výši limitu pro hotovostní platby dle zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb. Nad stanovený limit je povinen uhradit kupující kupní cenu bezhotovostně způsobem dle písm. b), nebo d) Platbu bankovním převodem po dodání (odevzdání) zboží kupujícímu na základě faktury vystavené prodávajícím v souladu s tímto článkem VOP.
 2. Prodávající je oprávněn dle svého uvážení v akceptaci nabídky dle odst. 2.10 těchto VOP uvést, zda zvolený způsob úhrady kupní ceny akceptuje. Pokud prodávající kupujícím zvolený způsob úhrady kupní ceny neakceptuje, zvolí jiný v odst. 5.1 těchto VOP uvedený způsob úhrady kupní ceny za zboží. Nejedná se o změnu objednávky ve smyslu odst. 2.11 těchto VOP. Není-li způsob úhrady kupní ceny sjednán, je povinen kupující uhradit kupní cenu dle odst. 5.1 písm. a nebo b) těchto VOP.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat od kupujícího zálohu na kupní cenu, a to až do výše 100 % sjednané ceny. V případě, že bude vystavena zálohová faktura, bude splatná do 14dnů ode dne jejího vystavení.
 4. Při platbě dle odst. 5.1 a), c) a d) těchto VOP předá prodávající fakturu kupujícímu zpravidla při dodání (odevzdání) zboží. Zálohovou fakturu obdrží kupující s potvrzením objednávky ze strany prodávajícího dle odst. 2.9 těchto VOP. Není-li ujednáno jinak, činí splatnost kupní ceny 14 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury. Fakturu i zálohovou fakturu je prodávající oprávněn zaslat kupujícímu v písemné i v elektronické podobě.
 5. Za okamžik zaplacení kupní ceny se považuje okamžik, kdy byla kupní cena připsána na bankovní účet prodávajícího nebo zaplacena prodávajícímu v hotovosti.
 6. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v případě prodeje uskutečněného na území České republiky dnem dodání zboží dle odst. 3.2 těchto VOP.
 7. Přechod nebezpečí škody na zboží v případě dodání zboží mimo území České republiky je stanoven dodací doložkou INCOTERMS obsaženou v objednávce kupujícího potvrzené prodávajícím. V případě absence doložky INCOTERMS se postupuje dle odst. 5.6 těchto VOP. 
 8. Jakákoliv platba kupujícího může být i bez jeho souhlasu použita prodávajícím přednostně na úhradu nezaplacených pohledávek prodávajícího vyplývajících ze Smlouvy nebo jiných smluv, přičemž platby budou nejprve započteny na vzniklé náklady, příslušenství a poté na jistinu. Kupující není oprávněn provádět zápočty bez písemného souhlasu prodávajícího.    


6     Záruka a reklamace  

 1. Povinností prodávajícího je (i) dodat kupujícímu objednané zboží řádně a včas ve sjednaném místě plnění, (ii) předat kupujícímu doklady, které se vztahují ke zboží, (iii) umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží.  Doklady potřebné k převzetí a užívání zboží, zejména potvrzení a certifikáty, předá prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do 10 pracovních dnů od dodání zboží kupujícímu.
 2. Povinností kupujícího je objednané zboží řádně převzít a včas za něj zaplatit kupní cenu dle předem sjednaných podmínek ve Smlouvě.
 3. Práva a povinnosti stran související s uplatněním nedostatků zboží, zejména co se týká  rozdílu v jakosti, množství, ceně, popř. se řídí těmito VOP, není-li ujednáno jinak.
 4. Prodávající se zavazuje prodat kupujícímu zboží bez vad. Práva z vadného plnění je kupující oprávněn uplatnit v souladu s ust. § 2099 a následujících o.z. Kupující je povinen si zboží při převzetí co nejdříve překontrolovat.
 5. Zjistí-li kupující rozpor mezi údaji uvedenými v dodacím listě, faktuře, nebo zjistí-li poškození zboží vlivem přepravy či jeho zjevné poškození, je povinen tuto skutečnost neprodleně hlásit prodávajícímu a písemně (poštou, faxem, e-mailem) reklamovat nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Pozdější reklamace tohoto druhu nebudou prodávajícím uznány. Zároveň kupující připojí kopii dokladu o koupi zboží. Na vyžádání předloží kupující prodávajícímu originál dokladu o koupi zboží. V reklamaci kupující uvede své kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Prodávající neakceptuje reklamaci uplatněnou na dobírku na náklady prodávajícího.
 6. Kupující je povinen při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady sdělit prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil. Kupující není oprávněn změnit volbu bez souhlasu prodávajícího, ledaže kupující požadoval odstranit vadu, která se posléze ukáže být neodstranitelnou. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití zboží.
 7. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.
 8. U vady, která představuje nepodstatné porušení Smlouvy (nezávisle na tom, zda se jedná o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou), má kupující nárok na její odstranění nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 9. Prodávající poskytuje záruku za jakost na zboží po dobu 12 měsíců. Počátkem záruční doby se rozumí okamžik přechodu nebezpečí škody na zboží. Kupující musí při reklamaci předložit fakturu a dodací list. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně, poštou, faxem či e-mailem. V písemném vyjádření musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují.
 10. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, poškozením elektrostatickým nábojem a použitím nebo instalací v rozporu s uživatelskou dokumentací či nedodržením udaných síťových podmínek, stejně jako poškození způsobená vnějšími událostmi a chybnou manipulací.
 11. Záruka zaniká okamžitě, pokud kupující sám či třetí osoba mění či jinak zasahuje do předmětu plnění bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.
 12. V případě oprávněné reklamace v záruční době bude zboží prodávajícím dle jeho volby opraveno nebo vyměněno za nové.
 13. Záruka obsahuje opravu vadného dílu nebo výměnu za nový, neobsahuje instalační náklady, servis a nepřebírá odpovědnost nebo ručení za nepřímé, zvláštní, nahodilé či následné škody jakéhokoliv druhu na defektním výrobním zařízení či provozu, včetně ušlého zisku či ztráty obchodní příležitosti.
 14. Zadržování úhrad nebo snižování kupní ceny kupujícím v případě reklamací není povoleno.
 15. Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci ve lhůtě 30 dnů, přičemž bude kupujícího informovat o stavu reklamace na e-mailové adrese, z níž uplatnil vůči prodávajícímu reklamaci.
 16. Není-li reklamace zákazníka oprávněná, má prodávající nárok na náhradu nákladů, které mu v souvislosti s vyřizováním reklamace vznikly.

 

7     Sankce a odstoupení od Smlouvy

 1. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží nebo její části je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu zákonný úrok z prodlení. Tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu majetkové i nemajetkové újmy (škody) a náhradu nákladů spojených s vymáháním dluhu.
 2. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží nebo její části je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu od prvního dne prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu majetkové i nemajetkové újmy (škody).
 3. V případě, že: (i) se kupující dostane do prodlení s úhradou dluhu (např. kupní ceny nebo zálohy na kupní cenu) vůči prodávajícímu po dobu více než 30 dnů po splatnosti, nebo  (ii) bude zahájeno insolvenčního řízení na majetek kupujícího, nebo  (iii) kupující vstoupí do likvidace,  je prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit okamžitě bez nutnosti výzvy. Veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu se stávají splatnými ke dni odstoupení od Smlouvy. Prodávající je oprávněn v tomto případě žádat o okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží. Odstoupení ani jiným způsobem ukončení Smlouvy nezanikají (i) nároky na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, (ii) nároky na uhrazení smluvních pokut nebo úroků z prodlení dle Smlouvy nebo těchto VOP, (iii) peněžité pohledávky prodávajícího za kupujícím vzniklé na základě či v souvislosti se Smlouvou, (iv) ujednání o volbě práva a řešení sporů, (v) ustanovení, která řeší vztahy mezi prodávajícím a kupujícím u odstoupení od Smlouvy.
 4. Pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží je kupující povinen nahradit prodávajícímu i újmu (škodu), která mu tímto vznikne.
 5. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží ve sjednaném termínu vzniká prodávajícímu právo věc po předchozím upozornění na účet prodávajícího vhodným způsobem prodat ve smyslu ust. § 2126 o.z. poté, co prodávající poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. Za přiměřenou lhůtu je považováno (i) 5 kalendářních dnů, je-li zboží dodáváno na území České republiky a (ii) 14 kalendářních dnů při dodávání zboží mimo území České republiky. To platí i tehdy, prodlévá–li kupující s placením, kterým je předání věci podmíněno.
 6. Odpovědnost prodávajícího vůči kupujícímu za jakékoli škody, včetně všech smluvních pokut, jež můžou vzniknout při plnění Smlouvy z jednoho či více porušení smluvních či zákonných povinností prodávajícího, je limitována pouze do výše padesát procent (50 %) z kupní ceny dodávky zboží bez DPH.  


8      Ochrana průmyslových a autorských práv

 1. Kupujícímu uzavřením Smlouvy nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log a patentů prodávajícího. Kupující si je rovněž vědom, že mu koupí produktů (zboží), jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná autorská práva k nabídkám prodávajícího, výkresům, popisům a dalším dokumentům prodávajícího, jakož ani ke vzorkům, které jsou mu dány k dispozici, pokud není dohodou stanoveno jinak.  

 

9     Závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP jsou k dispozici na internetové adrese www.sltcomponents.com .
 2. V případě, že kterékoli ustanovení těchto VOP nebo kterékoli ustanovení smluv, jejichž součástí tyto VOP jsou, bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným nebo neúčinným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení VOP ve smlouvách, jejichž součástí tyto VOP jsou.
 3. Není-li v konkrétní Smlouvě stanoveno jinak, považuje se v případě nedoručení písemnosti či odmítnutí přijetí písemnosti písemnost za doručenou třetím dnem od odeslání, a to při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýra nebo osobně. Elektronickými prostředky je oprávněn doručovat pouze prodávající vyjma případů uvedených v těchto VOP. V případě doručování elektronickými prostředky se písemnosti považují za doručené třetím dnem ode dne jejich odeslání, pokud se písemnost nevrátila jako nedoručitelná. Písemnosti se zasílají na adresy uvedené v konkrétních smlouvách, případně na adresy sdělené druhé smluvní straně v rámci smluvního vztahu.
 4. Kupující dává uzavřením Smlouvy souhlas k zasílání informačních e-mailů, SMS nabídek a poštovních zásilek prodávajícího týkajících se výhodných nákupů, slev, akcí a zajímavostí, která souvisí s předmětem činnosti prodávajícího.
 5. Kupující si je vědom toho, že souhlas může kdykoliv odvolat.. Tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody, a to zejména v případě, kdy prodávající nemohl v důsledku odvolání souhlasu a/nebo v důsledku korekce, výmazu či blokování údajů plnit své závazky vyplývající ze sjednaného právního vztahu s třetí osobou.
 6. Postoupení pohledávek kupujícího za prodávajícím není možné.
 7. Strany se dle z. č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu ze Smlouvy či v souvislosti s ním, které se nepodaří odstranit jednáním mezi smluvními stranami, budou rozhodovány v rozhodčím řízení. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.
 8. Prodávající a kupující prohlašují, že tyto VOP nebyly sjednány v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že jejím jejich obsah znám.
 9. Obě smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souladu s ust. § 1765 o.z.
 10. Práva a povinnosti, jež neupravují tyto VOP, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem s vyloučením kolizních norem jakož i s vyloučením Úmluvy OSN i smluv o mezinárodní koupi zboží.  

 
10     Platnost a účinnost

 1. Tyto VOP nabyly platnosti a účinnosti dnem 1.4.2017 a ruší předchozí znění VOP.      

 

Petr Žemlička

jednatel